Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Prestigio

Opšti uslovi garancije

Prestigio daje ograničenu garanciju na sve proizvode sa Prestigio brendom. Za bilo koji proizvod prvi put prodat krajnjem korisniku garantujemo da neće doći do kvarova kako komponenata tako ni tokom normalne upotrebe pod uslovima definisanim u korisničkom uputstvu tokom garantnog perioda. Garantni period počinje danom kupovine.

Uz proizvod koji se vraća u ovlašćeni servis mora se vratiti i sva prateća oprema koja je isporučena zajedno sa njim. Raskid ugovora u odnosu na taj proizvod je moguć samo nakon dostave kompletnog proizvoda sa pratećom opremom. U slučaju da oprema nije kompletna, visina knjižnog odobrenja za konkretni proizvod će biti umanjena za vrednost nedostajućeg dela opreme.

Upozorenje: Vaš originalni račun (prodajni račun) i garantni list sa datumom kupovina, brojem modela i serijskim brojem proizvoda je vaš dokaz datuma prodaje.

Garantni period Prestigio proizvoda

Za garantne rokove koji se primenjuju na Prestigio proizvode molimo pogledajte pojedinačne uslove garancije koji su navedeni u garantnom listu proizvoda i/ili specifikacijama proizvoda.

Uslovi garancije Prestigio proizvoda su:

Tip uređaja Uslovi garancije, meseci
GPS navigatori 12
E-čitači 12
Tableti 12
DVR-i 12
Pametni telefoni 12
MultiBoard 12
Digital Signage 12
Tastature, miševi, web-kamere, USB uređaji za skladištenje podataka, spoljni hard diskovi, MultiCenter, MultiScreen, Smart Pedometer, elektronske vage 12

 

Izuzeci:
Garantni rok za spoljna napajanja, daljinske upravljače, punjive baterije koje se vade, postolja, nosače i druge dodatke je 6 meseci.

Garantni rok proizvođača je godinu dana od datuma prodaje u maloprodaji. Takođe možete imati i druga prava prema važećem zakonu zaštite potrošačkih prava u zavisnosti od zemlje u kojoj živite. Ovim tvrdimo da ta prava nisu ugrožena ovom Ograničenom garancijom.

Sistemska garancija

Tokom garantnog perioda, prijavljeni neispravni hardverski delovi Prestigio proizvoda biće ili popravljeni ili zamenjeni po izboru Prestigio izuzev u slučajevima nabrojanim u klauzuli "Ograničenje odgovornosti" ovog dokumenta.

Ova Ograničena garancija pokriva troškove delova i rada potrebnog za vraćanje vašeg proizvoda u potpuno funkcionalno stanje. Prestigio će, po sopstvenom nahođenju, popraviti ili zameniti svaki neispravan proizvod ili delove pokrivene ovom Ograničenom garancijom sa novim ili popravljenim delovima proizvoda koji su ekvivalentni novom proizvodu po funkcionalnosti i performansama. Proizvod ili deo koji je popravljen ili zamenjen pod ovom Ograničenom garancijom biće pod garancijom tokom ostatka garantnog perioda koji se odnosi na ovaj proizvod ili deo, ili šest meseci, u zavisnosti od toga koji poslednji ističe. Svi zamenjeni delovi i proizvodi po ovoj Ograničenoj garanciji postaju vlasništvo Prestigio.

Ograničena garancija na softver

Prestigio ne daje nikakvu garanciju, izraženu eksplicitno ni implicitno podrazumevanu, za bilo koji unapred instaliran softver, njegov kvalitet, performanse, funkcionalnost, ili kompatibilnost za određenu namenu. Takođe, Prestigio ne garantuje da će funkcije sadržane u softveru zadovoljiti specifične zahteve ili da će rad softvera biti bez prekida ili grešaka. Dakle, softver je prodat "takav kakav je" osim ako eksplicitno nije drugačije navedeno u pisanoj formi.

Ostvarivanje garantne usluge

Garantna usluga se ostvaruje od strane Prestigio ovlašćenih servisnih centara na bazi donošenja proizvoda koji su kupljeni i nalaze se u zemlji gde Prestigio ili njegov ovlašćeni servis nude garantnu uslugu pod uslovima predviđenim ovom Ograničenom garancijom.

Garantna usluga ili povraćaj robe prema ovoj Ograničenoj garanciji biće prihvaćeni samo ako su potraživanja u toku garantnog roka. Informaije o kontaktu sa najbližim servisnim centrom mogu se dobiti na Prestigio sajtu (http://www.prestigio.rs/support/service-centers). U nekim delovima nekih zemalja, može se obezbediti servisna usluga sa peuzimanjem.

Klijenti su obavezni da preduzmu sledeće radnje pre nego što prijave Prestigio proizvod kao neispravan:

1. Uverite se da ste napravili rezervnu kopiju važnih podataka i uklonili sve poverljive, zaštićene ili lične podatke sa HDD, iz optičke, ili fleš memorije ukoliko je to potrebno. Ni Prestigio ni njegovi ovlašćeni servisni centri nisu odgovorni za oštećenja ili gubitak bilo kakvih programa, podataka, ili drugog softvera i fajlova na meijima za podatke.

2. Zapišite ime modela, serijski broj, i opis problema. Preporučujemo da slučaj otkaza proizvoda registrujete na http://www.prestigio.rs/support/feedback i čuvate odštampan primerak u evidenciji.

3. Pogledajte uputstvo za korisnike priloženo u pakovanju sa proizvodom i/ili informacije na http://www.prestigio.rs/support/faq za važne savete kako da koristite i rešite probleme sa uređajem.

4. Pre nego što uređaj vratite na servisiranje, molimo resetujte sistem u njegovu podrazumevanu konfiguraciju uklanjanjem opcija i spoljnjih priključaka, i uklonite nedavno instaliran softvera ako ga ima.

Ograničenje odgovornosti

Prestigio zadržava pravo da odbije garantni servis proizvoda pod spornim okolnostima. Prestigio takođe ima pravo da objavi konačnu odluku da li su proizvodi pod garancijom. Sledeće radnje i oštećenja će imati za rezultat gubitak ograničene garancije:

 • Oštećenja nastala usled više sile, kao što su vatra, poplava, vetar, zemljotres, udar groma, itd.
 • Oštećenja ili nekompatibilnost izazvana nemogućnošću da se obavi pravilna instalacija ili da se obezbede odgovarajući radni uslovi za proizvod, uključujući ali ne ograničavajući se na nestabilnu žičnu / bežičnu mrežu veze i telefonske linije, loše uzemljenje, spoljnja elektromagnetna polja, direktnu sunčevu svetlost, visoku vlažnost i vibracije.
 • Oštećenja nastala udarcima drugim objektima, ispuštanjem, padanjem, polivenjem tečnostima, ili potapanjem u tečnosti.
 • Oštećenja nastala neovlašćenim popravkama ili rasklapanjem proizvoda.
 • Oštećenja nastala bilo kakvom zloupotrebom, pogrešnom upotrebom, nepravilnim rukovanjem, ili pogrešnom primenom.
 • Oštećenja nastala zbog periferala drugih proizvođača (uključujući ali ne isključivo na vidljiva oštećenja matičnih ploča ili drugih elektronskih delova proizvoda kao što su nagorele tačke posle električnog pražnjenja, topljenje, spajanje, razdvajanje, itd.).
 • Bilo koja greška nastala od softverske nekompatibilnosti i virusa kao i neovlašćene modifikacije ugrađenog softvera (uključujući BIOS).
 • Degradacija nastala pod normalnim okolnostima uključujući kućišta, diskete, uputstva, i pakovanja baterija.
 • Serisjki broj proizvoda (ili nalepnice serijskih brojeve ili njihovi delovi) su modifikovani, uklonjeni, izgrebani ili oštećeni.
 • Pukotine i ogrebotine na LCD i plastičnim materijalima kao i druga oštećenja nastala u transportu, rukovanju ili nepažnjom kupca.
 • Postojanje dva (2) ili manje neispravnih piksela na ekranu uređaja, što se ne smatra neispravnošću koja podleže garanciji u skladu sa politikom proizvođača.
 • Takozvani efekat "lepljenja slike" i greške u osvetljaju na LCD panelima izazvane istim oblikom slike prikazivanim u dugom vremenskom periodu (duže od jednog dana).

Odricanje od garancije

OVA GARANTNA IZJAVA ZAMENJUJE SVE DRUGE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNU GARANCIJU ZA ROBU, GARANCIJU ZA POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU, I SVE SVE DRUGE OBAVEZE ILI ODGOVORNOSTI SA PRESTIGIO-VE STRANE, I ON NE PREUZIMA NITI OVLAŠĆUJE NI JEDNU DRUGU STRANU DA U IME PRESTIGIO PREUZME BILO KOJU DRUGU OBAVEZU. NAVEDENO PREDSTAVLJA ISKLJUČIVO PRAVO KUPCA ZA NAKNADU NEISPRAVNOG ILI NEODGOVARAJUĆEG PROIZVODA I PRESTIGIO NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORAN ZA TROŠKOVE ZAMENE, TROŠKOVE USLUGE, TROŠKOVE NASTALE ZBOG ZASTOJA U RADU, GUBITKE PROFITA, PRIHODA ILI BILO KOJE DRUGE INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, ILI POSLEDIČNE ŠTETE NASTALE ČINJENICOM DA JE UTVRĐENOO DA JE PROIZVOD NEISPRAVAN ILI NEODGOVARAJUĆ. ZA TROŠKOVE ZAMENE, TROŠKOVE SERVISIRANJA, TROŠKOVE NASTALE ZBOG ZASTOJA U RADU, GUBITAK PROFITA, PRIHODA, ŠTETE ZBOG GUBITKA POVERENJA, GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI OŠTEĆENJA NA PRATEĆOJ OPREMI, ILI BILO KOJE DRUGE INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, ILI POSLEDIČNE ŠTETE ZBOG ČINJENICE DA JE ZA PROIZVOD USTANOVLJENO DA JE NEISPRAVAN ILI NEODGOVARAJUĆ.

Ova Ograničena garancija vam daje određena zakonska prava. Takođe možete imati i druga prava koja mogu da variraju u zavisnosti od države i zemlje. Savetujemo vam da konsultujete važeće zakone države ili zemlje za potpuno određivanje vaših prava.

Prestigio proizvodi nisu dizajnirani za bilo koju "kritičnu primenu". "Kritičnu primenu" mogu biti sistemi za održavanje života, medicinske aplikacije, u vezi sa implantiranim medicinskim uređajima, komercijalni transport, nuklearna postrojenja ili sisteme ili bilo koje druge primene u kojima otkaz proizvoda product može dovesti do povrede osoba ili gubitka života ili štete na imovini.